Onderwijs

Inleiding

“Laten we maar niet over de doop spreken, want daar worden we het toch niet over eens”.

Meer dan eens heb ik die woorden gehoord in gesprekken tussen serieuze christenen. En inderdaad, er heerst op dit gebied heel wat verwarring.

Maar is dat nodig? Is de Bijbel dan onduidelijk op dat punt? Wij geloven dat de Bijbel heel duidelijk spreekt over de doop en dat niemand hierover in het onzekere hoeft te verkeren.

De moeilijkheid is niet, dat de Bijbel niet duidelijk genoeg is, maar dat vele mensen moeite hebben om naar de Bijbel te luisteren, omdat ze gevangen zijn in vooropgezette meningen, die ze moeilijk los kunnen laten. Zodra iemand besluit zijn eigen meningen opzij te zetten en uitsluitend en alleen de Bijbel tot zich te laten spreken beginnen de moeilijkheden te verdwijnen.
“Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet”, belooft God in Psalm 32:8. Hij doet dit door zijn Woord en Geest, ook wat de doop betreft.
Maar we moeten bereid zijn, ons te laten onderwijzen. We moeten bereid zijn tot luisteren, tot leren, misschien zelfs tot herscholing.

“Here wat wilt Gij dat ik doen zal? (Handelingen 9:6). Dit is een reële vraag die je aan de Heer kan stellen.

1. Waarom moet men zich laten dopen?

Omdat Jezus het geboden heeft. Hij zegt (Mattheüs 28:19): “Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.” En in Marcus 16:16: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.” Lees ook: Handelingen 2:38; Handelingen 8:36-39; Handelingen 10:48 en Handelingen 19:5.

2. Wanneer moet men zich laten dopen?

Na de bekering. “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.” (Marcus 16:16). Dus: Eerst geloven en dan zich laten dopen. “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen.” (Handelingen 2:38). Dus: Eerst bekering en zich dan laten dopen.

3. Moet men zich dadelijk na zijn bekering laten dopen of enige tijd wachten?

Dadelijk. “Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.” (Handelingen 2:41).

“Hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen.” (Handelingen 16:33).

4. Wat betekent de doop nou eigenlijk?

Hiervoor gaan we naar: Romeinen 6 vers 3 en 4: “Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.”

De doop wordt vergeleken met een begraven worden. De bijbelse manier van dopen geschiedt door algehele onderdompeling. De dopeling wordt als het ware begraven in het water. Een zeer kort ogenblik is hij helemaal onder water om daarna weer uit het water te verrijzen, een beeld van de opstanding. Het oude leven wordt in het water begraven, van nu af begint hij een nieuw leven.

5. Wat betekent het volgende vers?

Romeinen 6:5: “Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.”

Door ’t geloof zijn wij één plant met Christus geworden. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken (Johannes 15:5). Daardoor hebben we deel aan zijn sterven, het afsterven van onze oude mens, en aan zijn opstanding, het leven als nieuwe schepselen. De doop stelt deze geestelijke feiten zinnebeeldig voor.

6. In Galaten 3:27: “Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.” wat betekend dit?

De doop is volgens de Bijbel een zich bekleden met Christus. Onze eigen menselijke deugden zijn volgens de Bijbel een “bezoedeld kleed” (Jesaja 64:6). In dit kleed kunnen we God niet behagen, maar we moeten het afleggen. In plaats daarvan moeten we ons bekleden met Christus, de “mantel der gerechtigheid” (Jesaja 61:10). Deze geestelijke feiten worden door de doop heel duidelijk uitgebeeld.

7. Wat betekent 1 Petrus 3:21: “Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God.”

De gedoopte weet, dat hij rechtvaardig tegenover God staat: al zijn zonden zijn weggedaan door het bloed van Jezus. Hij heeft hierdoor een goed geweten gekregen dat hem van niets meer beschuldigt.

8. In welke naam moet gedoopt worden?

Jezus sprak: “Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest.” (Mattheüs 28:19).

9. Op welke wijze moet gedoopt worden?

Door algehele onderdompeling. De doop is een begraven worden met Christus en een opstaan tot een nieuw leven. (Romeinen 6:3-4). Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel in de grond. Zo moet bij de doop ook het gehele lichaam onder water gebracht worden.

10. Hoe werd Jezus gedoopt?

Door onderdompeling. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.” (Mattheüs 3:16).

11. Hoe doopte Johannes?

Door onderdompeling. Hij had veel water nodig. De Bijbel zegt: Johannes doopte ook te Aenon, bij Salim, omdat daar veel water was (Johannes 3:23).

12 . Hoe doopte Philippus?

Door onderdompeling. De Bijbel zegt: Beiden daalden af in het water, zowel Philippus als de kamerling en hij doopte hem (Handelingen 8:38).

13. Hoe doopte men in de eerste eeuwen na Christus?

Door onderdompeling. Opgravingen uit deze tijd en ook literatuur uit de eerste eeuwen bevestigen dit.

14. Werpt ook het woord dat in de grondtekst voor dopen gebruikt wordt, licht op de zaak?

Ja zeker. Het Griekse woord voor dopen “baptizo” betekent onderdompelen.

15. Mag men ook dopen door besprenkeling?

Neen. Deze manier van dopen komt nergens in de Bijbel voor. Is dus onschriftuurlijk.

16. Is er nog een andere reden, waarom besprenkeling onjuist is?

Ja, de symbolische betekenis van de doop: Het begraven worden en weer opstaan, komt dan niet tot zijn recht. (Romeinen 6:3 en 4). Evenmin het zich bekleden met Christus (Galaten 3:27).

17. Wie mogen gedoopt worden?

Zij die geloven in Jezus als hun Verlosser en Here. De Bijbel zegt: “Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd” (Handelingen 8:37). Zij die zich waarachtig hebben bekeerd: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen”. (Handelingen 2:38).

18. Zal men ook baby’s dopen?

Nee, dit is niet bijbels. Meer uitleg hierover vind je in Waterdoop V/S Kinderdoop.

19. Welke voorwaarden zijn verbonden met doop?

Van ganser harte in de Here Jezus geloven als je persoonlijke Heiland en Heer. (Handelingen 8:37). Je met heel je hart bekeren tot de Here (Handelingen 2:38).

20. En als men aan die voorwaarden heeft voldaan?

Je laten dopen op de bijbelse wijze door algehele onderdompeling.

21. Wie worden behouden?

“Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.” (Marcus 16:16).

“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam” (Handelingen 22:16).